PAYLAŞ

On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazetede Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, 23 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında (Sayı: 30840 ) yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen plan döneminde; ekonominin yapısı, uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedefleniyor.

Plan dahilinde 2023'te gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına milli gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkartılması amaçlanıyor.

Söz konusu dönemde işsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi ve 4,3 milyon ilave istihdam yaratılması gerçekleştirilmek istenen hedefler arasında yer alıyor.

İhracata Dayalı İstikrarlı Büyüme Modeli

On Birinci Kalkınma Planı'nın hedefleri verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat rol üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlendi.

Siyasal istikrar, makroekonomik istikrar, hukuk devleti ve demokratikleşme ile güçlü iş ve yatırım ortamı, hedeflere ulaşmada önemli itici unsurları oluşturacak ve bu sayede oluşan güven ve istikrar yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı artıracak.

İmalat sanayi odaklı rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması ile teknoloji kapasitesinin geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar sayesinde sanayinin yıllık ortalama yüzde 5,7 büyümesi ve üretimin sektörel kompozisyonunda önemli bir değişim yaşanarak sanayinin GSYH içerisindeki payının yüzde 24,2'ye çıkması hedefleniyor.

Üretim Bölgelerine Özel Yatırımlar Yapılacak

Plana göre, 38 OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılacak.

Öncelikli sektörleri odağa alacak şekilde Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek, yeni yapılacak yük ve lojistik merkezleri ise yük talebinin yüksek olduğu demir yolu koridorlarında planlanacak.

Atıkların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri En Aza İndirilecek

Kalkınma Planı'nın Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre başlığı altında, Kentsel Altyapı amaçları da belirlendi.  Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi temel amaçlar arasında. Bu yöndeki Politika ve Tedbirler arasında;

•    Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen KÖİ (Kamu özel iş birliği), başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.
•    Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
•    Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.
•    Geri kazanılmış ikincil ürüne ait teknik standartlar geliştirilecek, teşvik ve yönlendirme mevzuatı iyileştirilecektir.
•    Atıkların ayrı toplama sistemi yaygınlaştırılacaktır.
•    Mali gücü yetersiz yerel yönetimlerin finanse etmekte zorlandıkları evsel nitelikli katı atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisi projeleri ile aktarma istasyonu projelerinin bir program dâhilinde desteklenmesi sağlanacaktır.
•    Katı Atık Programının uygulanmasının yaygınlaştırılması sağlanacaktır,
 maddeleri yer alıyor.